forex trading logo '

Informatii pentru parinti privind inscrierea in invatamantul primar 2017
Scris de mihaiela lazar   

Informaţii pentru părinţi

Sălile de clasă în care cei mici îşi vor desfăşura activitatea sunt adaptate vârstei copiilor, în aşa fel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătire pentru clasa I, utilizând resurse de învăţare adecvate, care ţin seama de interesele copiilor. În acest cadru ei îşi dezvoltă capacitatea de a comunica, de a învăţa să observe mediul înconjurator şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen, experimente sau muzică.

Materialele didactice sunt selectate după cerinţele curriculei europene, pe baza principiului de învăţare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învaţă jucându-se.

În anul şcolar 2017-2018 sunt propuse două clase pregătitoare care vor fi îndrumate de către doamna învăţătoare Diaconiţa Meda şi doamna profesor învăţământul primar Onaci Mariana cu o experienţa de peste 20 de ani la catedră.


Competenţele propuse pentru clasa pregătitoare sunt competenţe obţinute cu succes până acum de micii noştri elevi – programele şcolare aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 3371/12. 03. 2013 - Planul cadru pentru învăţământul primar cu următoarele discipline: limba şi comunicare, matematică şi ştiinţe ale naturii, om şi societate, educaţie fizică, sport şi sănătate, arte, tehnologii, consiliere şi orientare.

 

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

www.isjsalaj.ro

Informaţii utile pentru părinţi

www.isjsalaj.ro

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei

www.edu.ro

TelVerde judeţean 0800816260

Program:

Luni-Vineri: 08-16

 

 

Informaţii utile

Programul de completare a cererilor-tip de înscriere se face conform Calendarului de înscriere în clasa pregătitoare, în perioada 27 februarie - 16 martie 2017, zilnic, dupa cum urmează:
-luni-vineri, în intervalul orar 8-18;
-sâmbătă, în intervalul orar 9-13.

Precizări privind evaluarea psihosomatică

Procedura de realizare a evaluarii psihosomatice

 

Ce roluri are clasa pregătitoare?

· asi­gură ega­li­ta­tea de şansă pen­tru un bun start şco­lar pen­tru toţi copiii (şi pen­tru cei care au fost la gră­di­niţă şi pen­tru cei care nu au fost);

· per­mite acce­sul la edu­ca­ţie tutu­ror copi­i­lor indi­fe­rent de mediul de pro­ve­nienţă şi spri­jină copiii în aco­mo­da­rea trep­tată cu şcoala;

· le oferă și părin­ți­lor un timp de aco­mo­dare pen­tru a putea crea și ei comu­ni­tăți de spri­jin pen­tru copii în jurul școlii;

· își dorește ca, printr-​​o abor­dare mai apro­pi­ată a copi­lu­lui și a fami­liei sale, să des­chidă întreaga școală spre viața reală și a comu­ni­tă­ții de părinții;

· ate­nu­ează dis­cre­panţele din­tre edu­ca­ţia din fami­lie şi cea insti­tu­ţio­nală, din­tre gră­di­niţă şi şcoală;

· răs­punde nevo­i­lor de for­mare inte­lec­tu­ală a copi­i­lor la această vârstă;

· asi­gura inte­gra­rea copi­lu­lui într-​​un mediu social de congeneri.


Ce înseamnă clasa pre­gă­ti­toare pen­tru copil?

· un loc de întâl­nire şi de împri­e­te­nire cu alţi copii;

· un loc de joacă;

· un spa­ţiu dife­rit de fami­lie, unde copi­lul învață să nu mai fie cen­trul atenţiei;

· un spa­ţiu de învă­ţare sis­te­ma­tică şi de expe­rienţă socială.


Ce abi­li­tăţi doreşte să for­meze clasa pregătitoare?

· De comu­ni­care, cola­bo­rare, sta­bi­lire de rela­ţii cu copii de aceaşi vâr­stă şi cu adulţi din afara familiei.

· De învă­ţare sis­te­ma­tică, gân­dire logică.

· De auto­ges­tio­nare a tim­pu­lui şi efortului.

· De adap­tare la situ­a­ţii noi.

· De rezis­tenţă la frustrare.

· De impli­care conş­ti­entă şi cre­a­tivă, de asu­mare de sarcini.


Cum vă puteţi ajuta copi­lul care intră la şcoală?

· Încurajându-​​l să fie soci­a­bil, comu­ni­ca­tiv, tole­rant, pri­e­te­nos, independent;

· Încer­când să fiţi rela­xaţi, încre­ză­tori, binedispuşi;

· Dis­cu­tând cu el des­pre şcoală în fun­cţie de inte­re­sul său, de teme­rile lui, cu calm şi cu bunăvoință;

· Motivându-l și incurajându-l spre dezvoltarea unei atitudini deschide, lipsită de temeri în legătură cu mersul la școală;

· Crearea unei atmosfere calme și vesele înaintea plecării celui mic la școală;

· Nu împo­vă­rați copi­lul cu pro­pri­ile dvs. temeri, neîn­cre­deri, nesi­gu­ranțe, tensiuni.

· Nu com­bi­naţi înce­pe­rea şco­lii cu alte schim­bări în viaţa copi­lu­lui (schim­ba­rea locu­inţei, a came­rei, a per­soa­ne­lor de îngrijire).


Dacă noi ca părinți sun­tem încre­ză­tori că această schim­bare este făcută toc­mai pen­tru a ajuta înce­pu­tul șco­lar al copi­lu­lui și el se va putea bucura de fap­tul că este mare deja, doar merge la școală!


 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela