forex trading logo '

Informatii pentru parinti privind inscrierea in invatamantul primar 2018
Scris de mihaiela lazar   

Informaţii pentru părinţi

În anul şcolar 2018-2019, Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău îşi propune realizarea a 2 clase pregătitoare.

Menirea clasei pregătitoare este aceea de a uşura tranziţia copilului de grădiniţă către etapa şcolară, integrându-l treptat în mediul şcolar şi ajutându-l să se adapteze cerinţelor educaţionale.

Cursurile clasei pregătitoare sunt obligatorii şi se desfăşoară în săli de clasă special amenajate în cadrul şcolii, adaptate vârstei copiilor, în aşa fel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învăţare adecvate, care ţin seama de interesele copiilor. În acest cadru ei îşi dezvoltă capacitatea de a comunica, de a învăţa să observe mediul înconjurator şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen, experimente sau muzică.

Materialele didactice sunt selectate după cerinţele curriculei europene, pe baza principiului de învăţare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învaţă jucându-se.

Competenţele propuse pentru clasa pregătitoare – competenţe obţinute cu succes până acum de micii noştri elevi – sunt conţinute de programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei pentru următoarele discipline:

Comunicare în limba română

Limba modernă (o limbă străină)

Matematică şi explorarea mediului

Dezvoltare personală

Muzică şi mişcare

Educaţie fizică şi sport

Arte vizuale şi lucru manual

Religie

 

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

www.isjsalaj.ro


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei

www.edu.ro

TelVerde judeţean 0800816260

Program:

Luni-Vineri: 08-16

 

Ce roluri are clasa pregătitoare?

· asi­gură ega­li­ta­tea de şansă pen­tru un bun start şco­lar pen­tru toţi copiii (şi pen­tru cei care au fost la gră­di­niţă şi pen­tru cei care nu au fost);

· per­mite acce­sul la edu­ca­ţie tutu­ror copi­i­lor indi­fe­rent de mediul de pro­ve­nienţă şi spri­jină copiii în aco­mo­da­rea trep­tată cu şcoala;

· le oferă şi părin­ţi­lor un timp de aco­mo­dare pen­tru a putea crea şi ei comu­ni­tăți de spri­jin pen­tru copii în jurul şcolii;

· îşi doreşte ca, printr-​​o abor­dare mai apro­pi­ată a copi­lu­lui şi a fami­liei sale, să des­chidă întreaga şcoală spre viaţa reală şi a comu­ni­tă­ţii de părinţi;

· ate­nu­ează dis­cre­panţele din­tre edu­ca­ţia din fami­lie şi cea insti­tu­ţio­nală, din­tre gră­di­niţă şi şcoală;

· răs­punde nevo­i­lor de for­mare inte­lec­tu­ală a copi­i­lor la această vârstă;

· asi­gura inte­gra­rea copi­lu­lui într-​​un mediu social de congeneri.


Ce înseamnă clasa pre­gă­ti­toare pen­tru copil?

· un loc de întâl­nire şi de împri­e­te­nire cu alţi copii;

· un loc de joacă;

· un spa­ţiu dife­rit de fami­lie, unde copi­lul învață să nu mai fie cen­trul atenţiei;

· un spa­ţiu de învă­ţare sis­te­ma­tică şi de expe­rienţă socială.


Ce abi­li­tăţi doreşte să for­meze clasa pregătitoare?

· De comu­ni­care, cola­bo­rare, sta­bi­lire de rela­ţii cu copii de aceaşi vâr­stă şi cu adulţi din afara familiei.

· De învă­ţare sis­te­ma­tică, gân­dire logică.

· De auto­ges­tio­nare a tim­pu­lui şi efortului.

· De adap­tare la situ­a­ţii noi.

· De rezis­tenţă la frustrare.

· De impli­care conş­ti­entă şi cre­a­tivă, de asu­mare de sarcini.


Cum vă puteţi ajuta copi­lul care intră la şcoală?

· Încurajându-​​l să fie soci­a­bil, comu­ni­ca­tiv, tole­rant, pri­e­te­nos, independent;

· Încer­când să fiţi rela­xaţi, încre­ză­tori, binedispuşi;

· Dis­cu­tând cu el des­pre şcoală în fun­cţie de inte­re­sul său, de teme­rile lui, cu calm şi cu bunăvoinţă;

· Motivându-l şi incurajându-l spre dezvoltarea unei atitudini deschide, lipsită de temeri în legătură cu mersul la şcoală;

· Crearea unei atmosfere calme şi vesele înaintea plecării celui mic la ţcoală;

· Nu împo­vă­raţi copi­lul cu pro­pri­ile dvs. temeri, neîn­cre­deri, nesi­gu­ranţe, tensiuni.

· Nu com­bi­naţi înce­pe­rea şco­lii cu alte schim­bări în viaţa copi­lu­lui (schim­ba­rea locu­inţei, a came­rei, a per­soa­ne­lor de îngrijire).


Dacă noi ca părinţi sun­tem încre­ză­tori că această schim­bare este făcută toc­mai pen­tru a ajuta înce­pu­tul şco­lar al copi­lu­lui şi el se va putea bucura de fap­tul că este mare deja, doar merge la şcoală!


 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela