forex trading logo '

Descrierea unitatii de invatamant 2020
Scris de mihaiela lazar   

Descrierea unit??ii de înv???mânt

Liceul de Art? “Ioan Sima” Zal?u ?colarizeaz? elevi pentru înv???mântul primar, gimnazial ?i liceal,

dup? cum urmeaz?:

- înv???mânt de mas? clasele preg?titoare – VIII;

- înv???mânt de art? integrat clasele I – XII;

- înv???mânt de art? suplimentar clasele I – VIII.

Liceul de Art? “Ioan Sima “ Zal?u este singura unitate de înv???mânt cu profil voca?ional de art? din jude?ul S?laj. Unitatea noastr? înscrie copii în clasa preg?titoare, cuprinzând copiii din circumscrip?ia ?colar? arondat? acesteia. Pe lâng? ace?ti copii, ?coala noastr? are posibilitatea s? primeasc? elevi ?i din alte circumscrip?ii ?colare, având în vedere specificul ?colii, respectiv înv???mânt artistic.

La solicitarea p?rin?ilor, ?coala are posibilitatea organiz?rii programului “After school”, asigurând toate condi?iile necesare func?ion?rii acestui program.

Majoritatea copiilor particip? s?pt?mânal la activit??i în cadrul programului "Gr?dini?a muzical?". Vorbim despre activit??i sus?inute de colegii no?tri, profesori înv???mânt primar ?i, bineîn?eles, profesori de muzic?.


Este binecunoscut faptul c? cei mici demonstreaz? o mare disponibilitate spre activit??ile dinamice, ludice, creative.

Activit??ile desf??urate în cadrul proiectelor desf??urate solicit? aceste componente prilej prin care pot fi descoperi?i, valorifica?i ?i orienta?i „de?in?torii”

acestor voca?ii spre institu?ia ?colar? care le va asigura cadrul optim cultiv?rii ?i dezvolt?rii acestora – Liceul de Art? „Ioan Sima”.


De?i suntem un liceu voca?ional unde Muzica ?i Artele plastice sunt gazdele liceului, Cultura general? ocup? un loc de cinste în activit??ile desf??urate

cu copiii. Rezultatele ob?inute la diverse concursuri de cultur? general? îmbog??esc panoplia cu multiple premii na?ionale ?i interna?ionale, iar în cartea de vizit?

a elevilor clasei preg?titoare se reg?sesc premii la Concursul „Euro?colarul cu Europa la joac?”, Concursul ?colar na?ional de Competen?? ?i

performan?? „Comper” etc.

 

V? a?tept?m cu drag! Împreun? vom descoperi talentul copilului dumneavoastr?!


 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela