forex trading logo '

Informatii pentru parinti privind inscrierea in invatamantul primar 2020
Scris de mihaiela lazar   

Informa?ii pentru p?rin?i


În anul ?colar 2020-2021, Liceul de Art? "Ioan Sima" Zal?u î?i propune realizarea a 2 clase preg?titoare:

ˇ 1 clas? integrat muzic?

ˇ 1 clas? op?ional arte plastice


Dragi p?rin?i, ave?i responsabilitatea de a v? sprijini copilul în construirea propriului orizont, iar un prim pas este alegerea ?colii ce va asigura o educa?ie complex? copilului dvs.!


Ce reprezint? clasa preg?titoare?

Menirea clasei preg?titoare este aceea de a u?ura tranzi?ia copilului de gr?dini?? c?tre etapa ?colar?, integrându-l treptat în mediul ?colar ?i ajutându-l s? se adapteze cerin?elor educa?ionale.

Cursurile clasei preg?titoare sunt obligatorii ?i se desf??oar? în s?li de clas? special amenajate în cadrul ?colii, adaptate vârstei copiilor, în a?a fel încât s? permit? înv??area prin joc ?i preg?tirea pentru clasa I, utilizând resurse de înv??are adecvate, care ?in seama de interesele copiilor. În acest cadru ei î?i dezvolt? capacitatea de a comunica, de a înv??a s? observe mediul înconjurator ?i s? interac?ioneze cu ceilal?i copii ?i cu adul?ii prin jocuri didactice, activit??i în echip?, activit??i de descoperire prin desen, experimente sau muzic?.

Materialele didactice sunt selectate dup? cerin?ele curriculei europene, pe baza principiului de înv??are activ?, prin joc, pentru o dezvoltare armonioas? a copiilor care înva?? jucându-se.

Competen?ele propuse pentru clasa preg?titoare – competen?e ob?inute cu succes pân? acum de micii no?tri elevi – sunt con?inute de programele ?colare aprobate de Ministerul Educa?iei pentru urm?toarele discipline:

ˇ Comunicare în limba român?

ˇ Limba modern? (o limb? str?in?)

ˇ Matematic? ?i explorarea mediului

ˇ Dezvoltare personal?

ˇ Muzic? ?i mi?care

ˇ Educa?ie fizic? ?i sport

ˇ Arte vizuale ?i abilit??i practice

ˇ Religie

ˇ Op?ional - la decizia ?colii


Ce roluri are clasa preg?titoare?

ˇ asi­gur? ega­li­ta­tea de ?ans? pen­tru un bun start ?co­lar pen­tru to?i copiii (?i pen­tru cei care au fost la gr?­di­ni?? ?i pen­tru cei care nu au fost);

ˇ per­mite acce­sul la edu­ca­?ie tutu­ror copi­i­lor indi­fe­rent de mediul de pro­ve­nien?? ?i spri­jin? copiii în aco­mo­da­rea trep­tat? cu ?coala;

ˇ le ofer? ?i p?rin­?i­lor un timp de aco­mo­dare pen­tru a putea crea ?i ei comu­ni­t??i de spri­jin pen­tru copii în jurul ?colii;

ˇ î?i dore?te ca, printr-??o abor­dare mai apro­pi­at? a copi­lu­lui ?i a fami­liei sale, s? des­chid? întreaga ?coal? spre via?a real? ?i a comu­ni­t?­?ii de p?rin?i;

ˇ ate­nu­eaz? dis­cre­pan?ele din­tre edu­ca­?ia din fami­lie ?i cea insti­tu­?io­nal?, din­tre gr?­di­ni?? ?i ?coal?;

ˇ r?s­punde nevo­i­lor de for­mare inte­lec­tu­al? a copi­i­lor la aceast? vârst?;

ˇ asi­gura inte­gra­rea copi­lu­lui într-??un mediu social de congeneri.


Ce înseamn? clasa pre­g?­ti­toare pen­tru copil?

ˇ loc de întâl­nire ?i de împri­e­te­nire cu al?i copii;

ˇ uloc de joac?;

ˇ spa­?iu dife­rit de fami­lie, unde copi­lul înva?? s? nu mai fie cen­trul aten?iei;

ˇ spa­?iu de înv?­?are sis­te­ma­tic? ?i de expe­rien?? social?.


Ce abi­li­t??i dore?te s? for­meze clasa preg?titoare?

ˇ comu­ni­care, cola­bo­rare, sta­bi­lire de rela­?ii cu copii de acea?i vâr­st? ?i cu adul?i din afara familiei;

ˇ înv?­?are sis­te­ma­tic?, gân­dire logic?;

ˇ auto­ges­tio­nare a tim­pu­lui ?i efortului;

ˇ adap­tare la situ­a­?ii noi;

ˇ rezis­ten?? la frustrare;

ˇ impli­care con?­ti­ent? ?i cre­a­tiv?, de asu­mare de sarcini.


Cum v? pute?i ajuta copi­lul care intr? la ?coal??

ˇ încuraja?i-l s? fie soci­a­bil, comu­ni­ca­tiv, tole­rant, pri­e­te­nos, independent;

ˇ încer­ca?i s? fi?i rela­xa?i, încre­z?­tori, binedispu?i;

ˇ dis­cu­ta?i cu el des­pre ?coal? în fun­c?ie de inte­re­sul s?u, de teme­rile lui, cu calm ?i cu bun?voin??;

ˇ motiva?i-l ?i încuraja?i-l spre dezvoltarea unei atitudini deschide, lipsit? de temeri în leg?tur? cu mersul la ?coal?;

ˇ crea?i o atmosfer? calm? ?i vesel? înaintea plec?rii celui mic la ?coal?;

ˇ nu împo­v?­ra?i copi­lul cu pro­pri­ile dvs. temeri, neîn­cre­deri, nesi­gu­ran?e, tensiuni.

ˇ nu com­bi­na?i înce­pe­rea ?co­lii cu alte schim­b?ri în via?a copi­lu­lui (schim­ba­rea locu­in?ei, a came­rei, a per­soa­ne­lor de îngrijire).

De ce a? alege o clas? de art? pentru copilul meu?

Dac? observa?i c? micu?ii dumneavoastr? au înclina?ii c?tre muzic? ?i arte plastice, nu ezita?i în a-i încuraja ?i îndruma c?tre aceasta, deoarece ramifica?iile dezvolt?rii prin muzic? sunt multiple si benefice, ajutând la îmbun?t??irea memoriei, antrenarea perseveren?ei, îmbun?t??irea aptitudinilor matematice, deprinderea unor aptitudini de în?elegere ?i lectur? superioare, cre?terea capacit??ii de concetrare, îmbun?t??irea capacit??ii de ascultare, eliberarea de stres, prevenirea îmb?trânirii premature, tratarea dislexiei ?i a autismului, etc.

E dovedit faptul c? studiul unui instrument muzical în copil?rie influen?eaz? pozitiv capacitatea auditiv? la maturitare, având beneficii în ceea ce prive?te dezvoltarea creierului. Sunt dezvoltate atât intelectul (note mai bune la ?coal?), cât ?i latura afectiv? (un comportament social mai bun).

Arta îi ajut? pe copiii foarte mici s? î?i dezvolte capacitatea de comunicare cu ceilal?i, s?-?i exprime mai u?or sentimentele.

Arta este esen?ial? pentru evolu?ia copiilor. Cântecele ?i pictura îi sensibilizeaz? pe micu?i ?i le ofer? anumite valori care ar putea fi dobândite cu greu în alte condi?ii. De la dezvoltarea psihic?, pân? la calmarea fizic?, muzica ?i pictura reprezint? o parte esen?ial? a vie?ii. Nimeni nu spune c? trebuie s? devin? artist!


Prin înscrierea copilului dumneavoastr? în clasele liceului nostru ve?i contribui la cre?terea emo?ional? a micu?ilor vo?tri, la o mai bun? dezvoltare psiho-socio-fizic? a acestora. Timid, începând cu clasa preg?titoare, copiii dvs. vor descoperi taina cunoa?terii ?i a frumosului, într-o armonie de sunet, culoare, vibra?ie artistic?, în timp, devenind ei în?i?i mesagerii artei.


Informa?ii pentru p?rin?i oferite de c?tre Inspectoratul ?colar Jude?ean S?laj

www.isjsalaj.ro


Informa?ii pentru p?rin?i de pe pagina oficial? a Ministerului Educa?iei

www.edu.ro


TelVerde jude?ean 0800816260

Program:

Luni-Vineri: 08-16


 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela