forex trading logo '

Informatii pentru parinti privind inscrierea in invatamantul primar 2020
Scris de mihaiela lazar   

Informaţii pentru părinţi


În anul şcolar 2020-2021, Liceul de Artă "Ioan Sima" Zalău îşi propune realizarea a 2 clase pregătitoare:

· 1 clasă integrat muzică

· 1 clasă opțional arte plastice


Dragi părinți, aveți responsabilitatea de a vă sprijini copilul în construirea propriului orizont, iar un prim pas este alegerea școlii ce va asigura o educație complexă copilului dvs.!


Ce reprezintă clasa pregătitoare?

Menirea clasei pregătitoare este aceea de a uşura tranziţia copilului de grădiniţă către etapa şcolară, integrându-l treptat în mediul şcolar şi ajutându-l să se adapteze cerinţelor educaţionale.

Cursurile clasei pregătitoare sunt obligatorii şi se desfăşoară în săli de clasă special amenajate în cadrul şcolii, adaptate vârstei copiilor, în aşa fel încât să permită învăţarea prin joc şi pregătirea pentru clasa I, utilizând resurse de învăţare adecvate, care ţin seama de interesele copiilor. În acest cadru ei îşi dezvoltă capacitatea de a comunica, de a învăţa să observe mediul înconjurator şi să interacţioneze cu ceilalţi copii şi cu adulţii prin jocuri didactice, activităţi în echipă, activităţi de descoperire prin desen, experimente sau muzică.

Materialele didactice sunt selectate după cerinţele curriculei europene, pe baza principiului de învăţare activă, prin joc, pentru o dezvoltare armonioasă a copiilor care învaţă jucându-se.

Competenţele propuse pentru clasa pregătitoare – competenţe obţinute cu succes până acum de micii noştri elevi – sunt conţinute de programele şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei pentru următoarele discipline:

· Comunicare în limba română

· Limba modernă (o limbă străină)

· Matematică şi explorarea mediului

· Dezvoltare personală

· Muzică şi mişcare

· Educaţie fizică şi sport

· Arte vizuale şi abilități practice

· Religie

· Opțional - la decizia școlii


Ce roluri are clasa pregătitoare?

· asi­gură ega­li­ta­tea de şansă pen­tru un bun start şco­lar pen­tru toţi copiii (şi pen­tru cei care au fost la gră­di­niţă şi pen­tru cei care nu au fost);

· per­mite acce­sul la edu­ca­ţie tutu­ror copi­i­lor indi­fe­rent de mediul de pro­ve­nienţă şi spri­jină copiii în aco­mo­da­rea trep­tată cu şcoala;

· le oferă şi părin­ţi­lor un timp de aco­mo­dare pen­tru a putea crea şi ei comu­ni­tăți de spri­jin pen­tru copii în jurul şcolii;

· îşi doreşte ca, printr-​​o abor­dare mai apro­pi­ată a copi­lu­lui şi a fami­liei sale, să des­chidă întreaga şcoală spre viaţa reală şi a comu­ni­tă­ţii de părinţi;

· ate­nu­ează dis­cre­panţele din­tre edu­ca­ţia din fami­lie şi cea insti­tu­ţio­nală, din­tre gră­di­niţă şi şcoală;

· răs­punde nevo­i­lor de for­mare inte­lec­tu­ală a copi­i­lor la această vârstă;

· asi­gura inte­gra­rea copi­lu­lui într-​​un mediu social de congeneri.


Ce înseamnă clasa pre­gă­ti­toare pen­tru copil?

· loc de întâl­nire şi de împri­e­te­nire cu alţi copii;

· uloc de joacă;

· spa­ţiu dife­rit de fami­lie, unde copi­lul învață să nu mai fie cen­trul atenţiei;

· spa­ţiu de învă­ţare sis­te­ma­tică şi de expe­rienţă socială.


Ce abi­li­tăţi doreşte să for­meze clasa pregătitoare?

· comu­ni­care, cola­bo­rare, sta­bi­lire de rela­ţii cu copii de aceaşi vâr­stă şi cu adulţi din afara familiei;

· învă­ţare sis­te­ma­tică, gân­dire logică;

· auto­ges­tio­nare a tim­pu­lui şi efortului;

· adap­tare la situ­a­ţii noi;

· rezis­tenţă la frustrare;

· impli­care conş­ti­entă şi cre­a­tivă, de asu­mare de sarcini.


Cum vă puteţi ajuta copi­lul care intră la şcoală?

· încurajați-l să fie soci­a­bil, comu­ni­ca­tiv, tole­rant, pri­e­te­nos, independent;

· încer­cați să fiţi rela­xaţi, încre­ză­tori, binedispuşi;

· dis­cu­tați cu el des­pre şcoală în fun­cţie de inte­re­sul său, de teme­rile lui, cu calm şi cu bunăvoinţă;

· motivați-l şi încurajați-l spre dezvoltarea unei atitudini deschide, lipsită de temeri în legătură cu mersul la şcoală;

· creați o atmosferă calmă şi veselă înaintea plecării celui mic la școală;

· nu împo­vă­raţi copi­lul cu pro­pri­ile dvs. temeri, neîn­cre­deri, nesi­gu­ranţe, tensiuni.

· nu com­bi­naţi înce­pe­rea şco­lii cu alte schim­bări în viaţa copi­lu­lui (schim­ba­rea locu­inţei, a came­rei, a per­soa­ne­lor de îngrijire).

De ce aș alege o clasă de artă pentru copilul meu?

Dacă observați că micuții dumneavoastră au înclinații către muzică și arte plastice, nu ezitați în a-i încuraja și îndruma către aceasta, deoarece ramificațiile dezvoltării prin muzică sunt multiple si benefice, ajutând la îmbunătățirea memoriei, antrenarea perseverenței, îmbunătățirea aptitudinilor matematice, deprinderea unor aptitudini de înțelegere și lectură superioare, creșterea capacității de concetrare, îmbunătățirea capacității de ascultare, eliberarea de stres, prevenirea îmbătrânirii premature, tratarea dislexiei și a autismului, etc.

E dovedit faptul că studiul unui instrument muzical în copilărie influențează pozitiv capacitatea auditivă la maturitare, având beneficii în ceea ce privește dezvoltarea creierului. Sunt dezvoltate atât intelectul (note mai bune la școală), cât și latura afectivă (un comportament social mai bun).

Arta îi ajută pe copiii foarte mici să își dezvolte capacitatea de comunicare cu ceilalți, să-și exprime mai ușor sentimentele.

Arta este esențială pentru evoluția copiilor. Cântecele și pictura îi sensibilizează pe micuți și le oferă anumite valori care ar putea fi dobândite cu greu în alte condiții. De la dezvoltarea psihică, până la calmarea fizică, muzica și pictura reprezintă o parte esențială a vieții. Nimeni nu spune că trebuie să devină artist!


Prin înscrierea copilului dumneavoastră în clasele liceului nostru veți contribui la creșterea emoțională a micuților voștri, la o mai bună dezvoltare psiho-socio-fizică a acestora. Timid, începând cu clasa pregătitoare, copiii dvs. vor descoperi taina cunoașterii și a frumosului, într-o armonie de sunet, culoare, vibrație artistică, în timp, devenind ei înșiși mesagerii artei.


Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj

www.isjsalaj.ro


Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei

www.edu.ro


TelVerde judeţean 0800816260

Program:

Luni-Vineri: 08-16


 


@ 2013, Liceul de Arta "Ioan Sima" Zalau, site realizat si administrat de profesor vioara Lazar Mihaiela